Gathering (V)
Gathering (V), 200x260cm, oil on canvas, 2014