Basic Community (VII)
Basic Community (VII), 2012, 170x230cm, oil on canvas